Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: S-ryhmän johtajaseniorit ry. (rekisterinumero 207.366)

Osoite: Kilpiäistentie 47 as. 1, 15240 Lahti

Puhelin: +358 500 301 794 Hallituksen puheenjohtaja Risto Korkka

Sähköposti: risto.korkka@gmail.com

Yhteyshenkilö: Yhdistyksen sihteeri Irja Simola +358 500 301 787 irjasimola@gmail.com


 1. Rekisteröidyt


Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.


 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin käyttötarkoituksena on:

-Jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.

-Yhdistyslain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo

-Yhdistyksen sääntöjen mukaisten tarkoitusperien toteuttaminen

-Yhdistyksen ja jäsenten välisen yhteydenpidon hoito ja ylläpito

-Yhdistyksen jäsenten yhteystiedot heidän merkkipäivinään ja muihin huomionosoituksiin.


Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.


Syntymäajan osalta osalta käsittelyperusteena on se, että Jäsen voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti sekä ikäperusteisten huomionosoitusten takia.


 1. Käsiteltävät henkilötiedotRekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:


 • Jäsenen etu- ja sukunimi;
 • Jäsenen kotiosoite.
 • Jäsenen sähköpostiosoite;
 • Jäsenen puhelinnumero;
 • Jäsenen arvo tai ammatti
 • Jäsenen syntymäaika 1. Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään Jäseniltä itseltään liittymislomakkeella, jossa jäsen hyväksyy myös tietojen käytön ja tallentamisen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden.


 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot


Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:


 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.


Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.


 1. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


 1. Profilointi


Jäseniä ei profiloida tietojen perusteella.


 1. Rekisteröidyn oikeudetJäsenellä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:


 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jokaisella Jäsenellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Jäsenen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Jäsen katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


 1. Yhteydenotot


Jäsenen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Christian Lybeck osoitteeseen christian.lybeck@gmail.com

Jäsen voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:


S-ryhmän johtajaseniorit ry

Christian Lybeck

Hietalahdenkatu 2 B 23 b, 00180 Helsinki


 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.2.2019